Stop de verwaarlozing van de Lindense Kasteelhoeve

Ik blijf me verbeten inzetten voor het unieke Lindense dorpsgezicht, desnoods via de rechtbank. Naast onze succesvolle bezwaarschriftenactie om het voetbal- en speelveld te vrijwaren van bebouwing (definitief advies van de GECORO uiterlijk eind december!), ligt de Lindense Kasteelhoeve me nauw aan het hart. 

 

De Lindense Kasteelhoeve is een prachtig stukje onroerend erfgoed. Toch staat het al jaren te verkommeren. We beleefden een triest hoogtepunt eind augustus toen een groot stuk van de rechtermuur instortte. Ik trok toen aan de alarmbel. Er zou een onderhoud komen tussen het gemeentebestuur en de eigenaar en de eigenaar beloofde een beschermingsdossier als monument in te dienen.

 

Drie maanden later is er nog niets gebeurd. Erger nog, door de storm van begin deze week, werd het gat in de muur fors groter. Voor mij is de maat vol. Al bijna een jaar klaag ik deze situatie aan, maar er gebeurde tot dusver niets. De Kasteelhoeve is het einde nabij. De eigenaar pleegt schuldig verzuim en is strafbaar. De Kasteelhoeve is immers al dertig jaar een deel van het beschermd dorpsgezicht van Linden (zie: http://paola.erfgoed.net/engine/fiche.php?id=000621&pv=B). En zoals bepaald in artikel 11 van het decreet van 3 maart 1976 tot Bescherming van Monumenten en Stads- en Dorpsgezichten zijn: ‘de eigenaars en vruchtgebruikers van een beschermd monument of van een in een beschermd stads- of dorpsgezicht gelegen onroerend goed, ertoe gehouden, door de nodige instandhoudings- en onderhoudswerken, het in goede staat te behouden en het niet te ontsieren, te beschadigen of te vernielen.’

 

Wat dit concreet betekent, staat in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten (zie: http://www.onroerenderfgoed.be/uploads/b255.pdf)

 

Art. 2. § 1. Onverminderd de bepalingen van artikel 3 is de eigenaar of vruchtgebruiker van hetzij een monument, hetzij van een ander onroerend goed dat deel uitmaakt van een stads- of dorpsgezicht, verplicht zorg te dragen voor de instandhouding en het onderhoud, ondermeer door:

1° het onmiddellijk herstellen van dakschade, het dichten of afdekken van lekken;

2° het tijdig reinigen van dakgoten, afvoerleidingen en zolderingen;

3° het treffen van maatregelen tegen ongunstige weersomstandigheden en tegen dierlijke vervuiling, het onmiddellijk vervangen van gebroken of gebarsten ruiten en het tijdig sluiten van ramen en dakvensters;

4° het leegpompen van ondergelopen kelders;

5° het treffen van de nodige veiligheidsmaatregelen, inzonderheid tegen brand, blikseminslag, waterschade, diefstal en tegen moedwillige of toevallige beschadiging;

6° het onmiddellijk nemen van consolidatie- en beveiligingsmaatregelen in geval van nood.

§ 2. Hij meldt elk schadegeval en desgevallend elke noodmaatregel die hij heeft genomen aan de Vlaamse Regering of haar gemachtigde en aan de betrokken gemeente.

 

Het is duidelijk dat de eigenaar deze regelgeving jarenlang aan zijn laars lapte. Ik zal hierover een klacht indienen tegen de eigenaar bij de Inspectie van het Vlaams Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO). Wie niet horen wil…

 

En dat de Vlaamse decreetgever niet kan lachen met verwaarlozing van het onroerend erfgoed in Vlaanderen blijkt uit de strafmaat. Artikel 13 van het decreet van ‘76 is immers duidelijk:

‘Art. 13 Volgende personen worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en een geldboete van 26 tot 10.000 euro of met één van die straffen:

1° éénieder die aan een voor bescherming vatbaar of definitief beschermd monument of in een voor bescherming vatbaar of definitief beschermd stads- of dorpsgezicht werken uitvoert of handelingen stelt die strijdig zijn met de bepalingen van het besluit dat overeenkomstig artikel 5, §1, of artikel 7 van dit decreet is genomen;

2° éénieder die aan een voor bescherming vatbaar of definitief beschermd monument of in een voor bescherming vatbaar of definitief beschermd stads- of dorpsgezicht werken uitvoert of handelingen stelt die strijdig zijn met de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud, die overeenkomstig artikel 11, §5 door de Vlaamse Regering zijn vastgesteld;

3° de eigenaar, erfpachthouder, opstalhouder of vruchtgebruiker die verzuimt de overeenkomstig artikel 5, §7, en 11, §1, bepaalde voorschriften na te leven;

 

Daarnaast zal ik bij Monumenten & Landschappen van Vlaams-Brabant zelf een dossier indienen om de Kasteelhoeve te erkennen als monument. Iedereen kan immers een beschermingsaanvraag indienen.

 

Ik zet binnenkort de klachtbrief én de beschermingsaanvraag op mijn blog.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s