Artikel 1

Geen enkele partijpolitieke doelstelling is zo felbesproken als artikel 1 van de N-VA statuten: het streven naar een onafhankelijke republiek Vlaanderen, lidstaat van een democratische Europese Unie. De controverse gaat dan, voor alle duidelijkheid, niet over het (on)democratische karakter van de huidige EU (wat in tal van andere Lidstaten wél een controversieel onderwerp is, maar bij ons één groot eurofielentaboe, behalve in Knack), maar wel – u dacht ’t al – over ons onafhankelijkheidsdiscours, dit vanuit de veronderstelling dat zowat een derde van de Vlaamse kiezers dom is of zich heeft laten misleiden door de N-VA want radicaal tégen Vlaamse onafhankelijkheid. CD&V beoefende deze bangmakersstrategie al voor de verkiezingen, nu is het aan de Franstaligen.

Al lijkt deze strategie me heilloos, an sich ben ik natuurlijk blij dat ‘t over de inhoud gaat. Ik heb me dan ook eens verdiept in de artikel 1’s, de algemene doelstellingen van alle politieke partijen, kwestie van een inhoudelijke vergelijking te kunnen maken.

Enkele interessante vaststellingen:

1/ De PS verwijst wat ouderwets naar de klassenstrijd en de volledige emancipatie van de arbeiders (sic).

2/ ECOLO wil meester zijn van technologische en wetenschappelijke keuzes. Ze herhalen ook meermaals dat het doel de middelen niet heiligt. Er moet altijd respect zijn voor de fundamentele mensenrechten. Ze keren zich tegen ecoterrorisme en ecofascisme, maar willen wel de wetenschap politiek begrenzen.

3/ Het VB  noemt zich volksnationalitisch, maar dan wel rechts-nationalistisch, dit betekent volgens hen het verwerpen van ideologieën die uitgaan van de maakbaarheid van de mens.

4/ Van de Sp.a heb ik online niets gevonden dat ook maar van ver op een algemene doelstelling lijkt. Ik las wel een keer of tien dat ze de harten en hoofden van de mensen terug willen veroveren, jongens toch, als je dat constant herhaalt zal dat zeker nooit lukken.

5/ Spijtig genoeg geeft ook de PVDA haar eerste artikel niet prijs. Nu weet ik nog niet of het in feite Stalinisten, Leninisten, Trotskisten of toch maar Maoïsten zijn.

6/ MR en Open VLD verwijzen in artikel 1 naar een beginselverklaring/manifest. Bij de VLD dateert dit al van 20 jaar geleden en mag ’t wel eens dringend opgesmukt worden.

7/ Cd&V zou Cd&V niet zijn moest de wolligheid er niet vanaf druipen. Het enige dat me bijblijft is dat CD&V naar eigen zeggen‘niet als machtspartij maar als ideeënpartij fungeert’. Goed dat dit even verduidelijkt wordt.

8/ Cdh baseert zich op fraternité als kernbegrip.

Mijn conclusie is dat er heel veel wollige taal gebruikt wordt bij de centrumpartijen (behalve bij de PS) en dat de partijen verder van het centrum N-VA, VB, Ecolo, Groen! wel durven kiezen en daarom veel helderder hun politieke doelstellingen (kunnen) formuleren. In de huidige tijdsgeest levert dat op, want, om een vooraanstaand partijgenoot te citeren: ‘niet-kiezen is altijd verliezen’.

PS

 ARTICLE 1

Le Parti Socialiste – en abrégé P.S. – a pour but d’organiser, sur le terrain de la lutte des classes, toutes les forces socialistes de Wallonie et de Bruxelles, sans distinction de race, de sexe, de langue, de nationalité, de croyance religieuse ou philosophique, afin de conquérir le pouvoir pour réaliser l’émancipation intégrale des travailleurs.

Le Parti Socialiste regroupe en une action solidaire les socialistes de la Communauté française et de la Communauté germanophone de Belgique, en reconnaissant la spécificité de la Région wallonne, de la Région bruxelloise et de sa périphérie, et celle de la Communauté germanophone.

Le Parti Socialiste s’associe aux autres partis qui, dans l’Union Européenne, poursuivent des buts similaires.

ECOLO

ART 1

L’objectif d’ECOLO est la transformation de la société suivant les principes de l’écologie politique, en respectant les modalités de l’action politique démocratique.

Nos idéaux se résument de la manière suivante :

 1. démocratie politique et fédéralisme ;
 2. justice économique et sociale, écodéveloppement ;
 3. maîtrise des choix technologiques et scientifiques ;
 4. solidarité internationale et entre générations.

ECOLO entend jouer un rôle moteur dans la construction d’une Europe démocratique s’inscrivant dans le cadre de l’écologie politique.

Pour ECOLO, la fin ne justifie pas les moyens. Cela signifie qu’ECOLO n’emploiera que les moyens compatibles avec ses fins. Cela implique une recherche constante de cohérence entre les objectifs et les positions d’ECOLO et son fonctionnement interne.

Cela signifie également qu’ ECOLO s’engage à respecter, dans l’action politique qu’il entend mener, et à faire respecter par ses différentes composantes et par ses mandataires élus, les droits et les libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 approuvée par la loi du 13 mai 1955 et par les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique.

 

OPEN VLD

Art. 1 §1. De politieke partij draagt heden de naam Open Vlaamse Liberalen en Democraten, afgekort: Open Vld.
§2. Open Vld is lid van de Liberale Internationale en van de ELDR – European Liberal Democrat and Reform Party.
§3. Open Vld stelt zich tot doel met alle democratische middelen en zonder enige vorm van discriminatie de Vlaamse, liberale en democratische beginselen en doelstellingen, zoals verwoord in de Beginselverklaring, te verwezenlijken.
§4. Haar ideologische lijn wordt beschreven in de Beginselverklaring van Open Vld.
 
Raadpleeg hier de Beginselverklaring van 1992.
 

GROEN!

Partijstatuten zijn niet te vinden op hun webstek maar ik vond er wel volgende algemene kerndoelstelling.

MR

Online geen statuten gevonden wel het MR Manifest (dateert van 2002).

VB

De partij is de partijpolitieke tolk van de Vlaamse Beweging, zoals die historisch is gegroeid, en ze verdedigt op het politieke forum de eisen van die Vlaamse Beweging, zoals ondermeer het zelfbestuur, de afschaffing van de faciliteiten, de terugkeer van de ons ontstolen gebieden, het nooit-meer-oorlog en de amnestie-eis.

De partij is een Vlaams-nationalistische partij, een instrument voor een politiek van nationale en culturele identiteit in Vlaanderen. Dit betekent dat de partij met haar politieke actie ervoor wil zorgen dat culturele identiteit en volksgemeenschap (mede) bepalend worden voor de inrichting en het bestuur van de staat. De staat is slechts een structuur en is op grond van het zelfbeschikkingsrecht ondergeschikt aan de volksgemeenschap. De staat dient de belangen van het volk en niet omgekeerd.

De partij is tevens een rechts-nationalistische partij, omdat zij de vrije mens erkent zoals hij is en dus de ideologieën verwerpt die van de maakbaarheid van de mens uitgaan. Tradities, waarden en normen, zoals die zijn gegroeid, moeten gerespecteerd worden en mee deel uitmaken van de manier waarop de toekomst vorm wordt gegeven.

CD&V

Voor ons telt elke mens. Elke mens is uniek en levert een eigen, onvervangbare bijdrage aan de samenleving. Iedere persoon heeft eigen talenten en eigen beperktheden. Elke mens verdient fundamenteel respect. Het is onze opdracht de menselijke waardigheid te beschermen waar nodig en te versterken waar mogelijk. Elke mens is verbonden.  Mensen worden pas zichzelf in relatie met anderen.  Alleen als mensen zich met elkaar verbinden, kan een samenleving vooruitgaan.  Het is onze opdracht om die verbondenheid, die gestalte krijgt in engagement en dialoog, te stimuleren en te ondersteunen.

Vanuit die overtuiging willen we een geëngageerde waardenpartij zijn die de politieke stem is van een brede, open beweging, die meer menselijke zekerheid tot stand brengt en die radicaal kiest voor de democratie van verbondenheid.  Wij willen bouwen aan een menselijker Vlaanderen in een betere wereld.

 Wij willen deze ambitie realiseren door:

 –          niet als machtspartij maar als ideeënpartij te fungeren;

–          op basis van een programma, te participeren aan de democratische verkiezingen en de politieke besluitvorming op alle beleidsniveaus.  Onze mandatarissen zullen de opdrachtverklaring en het programma actief mee helpen realiseren en zullen de partij mee als beweging uitbouwen;

–          het politieke debat te stimuleren en mensen aan te moedigen om zich vanuit een christendemocratische en Vlaamse overtuiging te engageren in de samenleving;

–          via een open en democratische besluitvorming en vanuit een bereidheid tot overleg en dialoog, antwoorden te formuleren en standpunten in te nemen met betrekking tot maatschappelijke uitdagingen en noden en hier rond acties te ondernemen.

Wij willen een ledenbeweging zijn van vrijwilligers, ondersteund door professionelen, die zich richt tot iedereen voor wie we op elk beleidsniveau verantwoordelijkheid dragen. We willen zowel jongeren als ouderen, gelovigen als niet-gelovigen, kortom elke mens met zijn specifieke eigenheid zoals allochtonen, holebi’s, personen met een handicap,… enthousiast maken en betrekken bij de realisatie van deze opdrachtverklaring.

Daarnaast zijn onze mandatarissen de kern van de beweging. Zij hebben een dubbele taak: zij staan voor wederzijdse dialoog tussen de mensen en de overheid en moeten onze standpunten in het beleid vertalen.

We streven naar een gelijke participatie van mannen en vrouwen in onze structuren en in onze politieke vertegenwoordiging.

De Vlaamse christendemocraten willen, vanuit een fundamenteel respect voor ieders verantwoordelijkheid, in voortdurende dialoog treden met verenigingen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Wij willen hierbij bevoorrechte relaties onderhouden en ontwikkelen met alle groepen die zich herkennen in de christendemocratische visie op mens en samenleving.

Cdh

La Charte de l'Humanisme démocratique

Approuvée par le Congrès de Liège le 9 juin 2001, cette charte constitue le document doctrinal de référence du cdH

La société a besoin d’un nouveau projet politique. Nous voulons construire, avec tous ceux qui veulent trouver une alternative à l’individualisme et au matérialisme contemporain, une nouvelle voie politique : « l’humanisme démocratique ». Cette voie originale qui transcende le clivage droite/gauche répond tant aux attentes de la société du XXIème siècle qu’aux limites atteintes par l’ensemble des mouvements politiques contemporains.

Nous parlons d’« humanisme » car nous considérons le bonheur et l’épanouissement de l’homme, de tous les hommes, comme notre seul objectif politique et parce que nous plaçons le progrès humain comme l’alpha et l’oméga de toute action politique.

L’âme de notre projet, notre marque « orange », est la « fraternité »

La « fraternité » est le seul principe qui remette la force des relations humaines au cœur d’un nouveau projet démocratique. Cela signifie que, même si chaque être possède son identité spécifique, tous les hommes participent fondamentalement à la même aventure.

Notre « humanisme » veut réimposer le sens de l’autre, les autres à nous-mêmes. Après la question de la relation de l’homme à son environnement lancée dans les années 80, la question fondamentale qui se pose au début de ce siècle est celle de la relation entre les hommes et d’une quête de sens.

Loin d’être un concept abstrait et moral, l’humanisme que nous défendons se veut avant tout un concept ” politique ” qui implique des principes clairs et des priorités concrètes. Il s’appuie à la fois dans son élaboration et dans sa conception de fond sur une méthode de participation active de la société civile.

C’est pour cette double raison qu’il s’agit d’un « humanisme démocratique » car il est à la fois participatif et politique.

Advertentie

3 gedachtes over “Artikel 1

 1. De statuten van de PVDA zijn op hun webstek te koop voor 2 euro; als dat geen basisdemocratie is 🙂 En om je gerust te stellen, ze zijn marxisten-leninisten. Ik vond het volgende in een speech van kameraod Peter Mertens: “Tertio, le PTB entend à nouveau confirmer la théorie du socialisme scientifique. Il existe, nous semble-t-il, deux dangers, face à la théorie socialiste. Le premier danger est constitué par la sous-estimation de l’étude ou de l’importance de la théorie. « Sans théorie révolutionnaire, pas de changement révolutionnaire », déclarait Lénine à juste titre. Les principes de base du marxisme-léninisme sont aujourd’hui plus actuels que jamais. Tant le matérialisme dialectique, le matérialisme historique, l’économie politique que la théorie et l’expérience du socialisme constituent la base de la théorie marxiste aujourd’hui.”
  *geeuw*

 2. U vergeet sowieso nog art. 1 van de statuten van het FDF op te nemen! Zeer verhellederend.

  1. Separatisme (zoals onafhankelijkheidsstreven vandaag genoemd wordt in de media)
  “Pour les Régions bruxelloise et wallonne, le F.D.F. veut une autonomie excluant toute intervention de l’Etat fédéral”

  2. Imperialisme en kolonisatie.

  “Il défend les libertés, les droits, ainsi que les intérêts moraux, politiques, culturels, linguistiques, écologiques, sociaux et économiques et de santé des francophones, partout
  où ceux-ci se trouvent.”
  “Pour les Régions bruxelloise et wallonne, le F.D.F. veut une révision de leurs limites en tenant compte de la volonté des populations concernées”

  Wellicht ook eens tijd dat jullie hiermee uitpakken in de media en uiteraard in het zuidelijk landsdeel vooreerst !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s