Calimera

Maggie De Block loopt lekker binnen in de hitlijsten van de populairste politici. Tuurlijk niet om haar beleid want daarop blijft het wachten, wel omdat ze zich wentelt in de rol van underdog, van de geslagen hond, ‘de Calimero’ zou Bart Somers zeggen. Flanders’ favorite, zeg maar. Geen volk ter wereld dat zijn Calimero’s zo koestert, welhaast doodknuffelt (en wij kunnen het weten). En natuurlijk is er nog Het Laatste Nieuws met koene ridder Luc Vanderkelen als Maggie’s heldhaft in bange (en koude) dagen. Bij elk scheef woord over prinses Maggie doopt ridder Luc de pen in vitriool om de tegenstand genadeloos neer te sabelen. Touche pas à mon pote. En klaarblijkelijk met succes. Hoe meer ze slachterofferrolt, hoe luider de meute applaudisseert. “Ik ga eerst ’n maandje zwijgen, straatslaap zacht Igor en Tacha.” Hoeray! “Bob Pleyzier? Wie is die man?” Hoe-r-ay! “Gangbangs in Brussel? Komt niet van mij! Oei, of toch sorry.” Hoe-r-a-y!  En de waarheid mag daarbij wel ‘ns geweld aangedaan worden. Alles voor ’n beetje boereleute nietwaar Ronald Defreyne? Ronald Defreyne is een aangename collega van me die het als enige opnam voor Maggie tijdens haar beleidsnota, logisch want de man is VLD parlementslid. Hij deed dit door een voorgekauwd kabinetstekstje voor te lezen, te beginnen met “Ik vind het ongehoord dat mevrouw De Block zo persoonlijk wordt aangevallen en patatie en patata.” Niemand wist waarover de arme man het had (hemzelf incluis) aangezien niemand Maggie persoonlijk had aangevallen, maar who gives a sh.

De kat zal muizen vangen, daar gaat het om. En dat kan alleen door haar in de electoraal lucratieve slachterofferrol te krijgen. “Ah die politiekers in Brussel zijn tegen ons Maggie, awel dan stem ik er veuzekes op.” Beter als Hugo Camps kan niemand dat pubergevoel van rebelsheid op papier zetten.

En dan, als al het gefleem en gefluim is opgedroogd, gaat het plots over inhoud. Gemeen kereltje die inhoud want vroeg of laat gaat het altijd over de inhoud, zelfs in de Wetstraat. En dan is er … niets, de grote leegte, het nirvana.

 

Standpunten: Groenboek Gezinshereniging

België laat unieke kans liggen

 Uit onderstaande vergelijking blijkt duidelijk dat Nederland de kans met beide handen grijpt om op termijn de Europese gezinsherenigingsrichtlijn derdelanders te verstrengen. België daarentegen houdt liever alles bij het oude en dringt niet aan op veranderingen. Het regeerakkoord van Di Rupo spreekt nochtans op blz. 130  van:

« Immigratie zal beter worden omkaderd, in overeenstemming met de internationale verbintenissen van ons land. De regering zal ervoor ijveren dat terzake een geharmoniseerd beleid voor de Europese Unie wordt uitgestippeld en uitgevoerd.”

N-VA vindt dit een gemiste kans. De Europese richtlijn GH moet wel aangepast worden om net meer mogelijkheden te bieden om de massale instroom van volgmigranten (goed voor de helft van alle nieuwkomers) beter te kanaliseren. Nederland toont in onze ogen de juiste richting.

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN

Nederland                                                                                              België

 1. A. Voorwaarden gezinshereniger: er moet een redelijk uitzicht op permanent verblijf zijn ten tijde van de aanvraag (geen gezinshereniging voor au pairs gezien zij slechts een tijdelijk statuut hebben). NL is voorstander om te specifiëren voor welk verblijfsdoel gezinshereniging mogelijk moet zijn –

 B. wachttijd: gezinshereniger dient reeds een tijd in NL te wonen alvorens hij de aanvraag mag indienen en zulks met de bedoeling om integratie van de nieuwkomer zoveel mogelijk te bevorderen

 1. Minimumleeftijd echtgenoot: NL stelt voor leeftijd op 24 jaar te brengen opdat de persoon in kwestie zich beter kan wapenen tegen druk om met iemand te moeten trouwen (cfr. Denemarken: positief resultaat hiermee want er wordt meer getrouwd met binnenlandse Denen. Partner wordt minder buiten de grenzen gezocht zodat integratie niet steeds van nul dient te beginnen)
 1. Integratiemaatregelen en voorwaarden. Deze worden in NL opgelegd voorafgaand en tijdens het verblijf. De inburgeringscursus  leidt makkelijker tot deelname aan de samenleving en biedt sneller toegang tot de arbeidsmarkt. VOORSTEL: NL wenst zelfs inburgering afhankelijk te maken aan al dan niet tijdelijk intrekken van de verblijfsvergunning zonder hiermee gezinshereniging onmogelijk te willen maken.
 1. Aanpak fraude door de richtlijn: Voor NL is te RL ter zake onvoldoende doordat zij te ruime begrippen invoert zoals: “gegronde vermoedens” wat leidt tot interpretatieproblemen en bvb spreekt van “huwelijk uitsluitend bedoeld om toegang tot grondgebied te krijgen”. Uitsluitend is veel te streng qua bewijslast voor de ontvangende staat. NL bepleit een ruimere beoordelingsmarge voor de lidstaten. Overigens meent Nederland dat er bij fraude ook altijd gevolgen moeten zijn voor de gezinshereniger; hij moet (tenminste tijdelijk) kunnen worden uitgesloten van het recht op gezinshereniging.
 1. NL: Voorstel beperking aantal huwelijkspartners: In dit verband stelt Nederland voor het aantal huwelijkspartners dat een gezinshereniger binnen een bepaalde periode kan laten overkomen, te beperken. Concreet betekent dit een beperkende voorwaarde waarbij maximaal eens per tien jaar verblijf bij de gezinshereniger wordt toegestaan aan een (huwelijks) partner uit een derde land (behoudens uitzonderingen, bijvoorbeeld indien een partner overlijdt).
 1. Nederland wil verplichte huisvestingseis en inkomenseis.
 1. Nederland ook een hogere inkomenseis kunnen stellen dan het huidige minimumloon. Daaraan toegevoegd wil Nederland een borgsom kunnen stellen. Daarom stelt Nederland een inkomenseis van 120% van het minimumloon voor. Wanneer toch een beroep wordt gedaan op publieke middelen zou een garantstelling door middel van een borgsom gebruikt kunnen worden om o.a. deze kosten voor de overheid te dekken.
 1. Nederland wil ook opleidingseisen kunnen stellen aan de gezinshereniger.
 1. Nederland stelt voor dat lidstaten de mogelijkheid wordt geboden om een toets in te voeren waaruit blijkt dat de band van het gezin met het beoogde gastland groter is dan die met het land van herkomst. Denemarken past deze toets reeds enkele jaren succesvol toe.
 1. Nederland wil dat de huidige inzichten over wat moet worden verstaan onder openbare orde, moeten worden verruimd. Daarnaast moeten ook de criminele antecedenten van de gezinshereniger een rol kunnen spelen bij de beoordeling van een aanvraag om gezinshereniging. Bovendien zou het mogelijk moeten worden om alle vreemdelingen te vragen om een verklaring omtrent hun gedrag in hun land van herkomst te ondertekenen.
 1. Nederland doet een concreet voorstel om een einde te maken aan het bestaan van de zogenaamde ‘Europaroute’;
 1. Nederland wil een einde maken aan de oneerlijk ervaren situatie van omgekeerde discriminatie van eigen onderdanen. In de richtlijn gezinshereniging zou de bepaling die gezinsleden van EU-burgers van toepassing uitsluit (artikel 3, lid 3), daarom geschrapt moeten worden.

 

 1. A. België is akkoord met de voorwaarde van de richtlijn – redelijk uitzicht op permanente verblijfsvergunning doch wenst geen specificaties in te voeren in nationale wetgeving (vb: gezinshereniging blijft mogelijk voor gezinshereniger met beperkte verblijfsvergunning (zie integendeel au pair in NL) –

B. wachttijd: B is voorstander van wachttijd maar zwakte deze af door de mogelijkheid te voorzien van uitzonderingen in nationale wetgeving. (vb: voorafbestaande gezinssituatie)

 1. Voor België geldt de leeftijd om te huwen van 21 jaar en België wenst geen aanpassing RL.
 1. In België geen integratiemaatregelen noch voorwaarden op federaal niveau. Dus geen verplichtingen voorzien. België wil hiervan ook geen punt maken. Vlaanderen protesteert hier wel tegen.
 1. Voor België is de richtlijn inzake fraudebestrijding OK. Wijzigingen dringen zich niet op.

5         tem 12. België doet geen enkel voorstel in deze richting.

 

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s