Wederwoord

Recht op wederwoord: Theo Francken, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Groot was mijn verbazing toen ik in een stuk dd. 13 juli door dewereldmorgen.be (DWM) verweten werd “bewust valse informatie te hebben verspreid onder vluchtelingen” en “het niet nauw te nemen met bestaande rechtsregels en de rechtsstaat” (http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/07/13/francken-verspreidde-bewust-foute-informatie-onder-vluchtelingen). Hoewel ik geen lofzang verwacht van dit uitgesproken linkse medium, verwacht ik toch minstens dat DWM de minimale vereisten van de journalistieke deontologie in acht neemt. Voor zijn artikel baseerde DWM zich slechts op één bron, het verslag van MYRIA. Op geen enkele wijze werd mij, noch mijn kabinet, om een reactie gevraagd. DWM achtte het evenmin nodig om de openbare verslagen van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken te raadplegen, hoewel mijn beleid daarin uitvoerig besproken, bekritiseerd en verdedigd werd.  Zonder op enige wijze afbreuk te willen doen aan de vrijheid van de pers, acht ik mij daarom genoodzaakt om gebruik te maken van mijn recht op wederwoord, teneinde de meest stuitende citaten van het artikel recht te zetten met de feiten:

 • DWM over de wachttijd tussen aanmelding en registratie: de vluchtelingen bevinden zich in een “juridisch niemandsland”, worden “gedwongen om in precaire en uiterst moeilijke omstandigheden te overleven” en lopen een “permanent risico om bij aanhouding opgepakt te worden wegens onwettig verblijf”.

Toen het aantal inschrijvingen in september om redenen van brandveiligheid ingeperkt werd tot 250 per dag, werd onmiddellijk een systeem van pre-opvang op poten gezet voor elke kandidaat-asielzoeker die zijn asielaanvraag niet de dag zelf kon registreren. Stellen dat ik hen daarmee “dwong om in precaire en uiterst moeilijke omstandigheden te overleven” is de waarheid op een groteske manier geweld aandoen. Het is een klap in het gezicht van de mensen van het Rode Kruis, die zich uit de naad gewerkt hebben om het verblijf in de pre-opvang zo comfortabel mogelijk te maken. Ondanks de hoge werkdruk vonden zij zelfs tijd en energie om activiteiten zoals museumbezoeken, taallessen en een bib voor kinderspeelgoed te organiseren. Ook wat betreft het “permanent risico om bij aanhouding opgepakt te worden wegens onwettig verblijf”, slaat DWM de bal volkomen mis. Elke kandidaat-asielzoeker die zich aanmeldde kreeg een convocatiepapier met een datum van registratie erop. Dit document maakte, in die paar dagen tussen aanmelden en effectieve registratie, aan alle betrokken diensten duidelijk dat het ging om een kandidaat-asielzoeker. Er is me dan ook geen enkel geval bekend van een opgepakte en opgesloten kandidaat-asielzoeker.

 • Over de inperking van de registraties tot 250 en later tot 60: “De Belgische staat handelde los van en zelfs tegen bestaande wetten in”.

In september werden wij geconfronteerd met onhoudbare aantallen nieuwe asielzoekers. In de week van 14 tot 18 september stonden er maar liefst 1.900 nieuwe kandidaten op de stoep van DVZ. Voor elk van hen diende ik bed, bad, brood te voorzien en begeleiding te organiseren. Even belangrijk, ook om redenen van openbare veiligheid, is dat elk van hen een kwalitatief en grondig onderzoek van zijn asielmotieven en identiteit krijgt. Die opdracht is, ik weeg mijn woorden, simpelweg onmogelijk te garanderen aan zo’n tempo. Het instellen van een operationeel maximum van dagelijkse registraties in combinatie met een uitgebreide pre-opvang, was de enige manier om het asiel- en opvangsysteem voor implosie te behoeden. Het is correct dat dit alles niet voorzien was in de wet. De asielwetgeving dateert dan ook van 1980, toen West-Europa hermetisch afgesloten was van de Derde Wereld door het Ijzeren Gordijn van de socialistische landen. Star vasthouden aan dat oude kader had ons een instroom van meer dan tienduizend asielzoekers per maand opgeleverd. Dat zou geleid hebben tot de totale ineenstorting van het Belgische asiel- en opvangsysteem, op kap van de bona fide vluchteling. Ik pas daarvoor. Ik nam daarentegen mijn verantwoordelijkheid door buiten het kader van de wet te zoeken naar een oplossing die niet tegen de wet in ging. Nood breekt wet, wisten de Romeinen al, maar dat was in deze zelfs niet nodig. In de wet staat immers geen enkel verbod op operationele quota, noch is er een expliciet gebod te vinden dat elke asielaanvraag de dag zelf al geregistreerd moet worden. Evenmin verzet de richtlijn zich tegen onze maatregelen, voor zover elke kandidaat-asielzoeker onmiddellijk opvang krijgt en hij zijn asielaanvraag binnen een ‘redelijke termijn’ kan indienen, wat bij ons steeds het geval is geweest. Ondanks verschillende klachten bij de Europese Commissie ben ik hierover nooit op de vingers getikt. Ons noodsysteem hield stand.

 • Over mijn communicatiebeleid: “Er werd opzettelijk foute informatie verspreid”.

DWM verwijst vooreerst naar de kritiek van MYRIA over de brief die vanaf 21 oktober meegegeven werd aan elke nieuwe asielzoeker. Daarin werd vermeld dat de regering op 24 september beslist had om het vluchtelingenstatuut tijdelijk te maken. Terecht merkt MYRIA op dat die beslissing toen nog niet in wet was omgezet, hetgeen op 28 april 2016 gebeurde. Daar was ik mij uiteraard zelf ook wel van bewust. Desalniettemin was het nodig, correct en zelfs in het belang van de nieuwe asielzoekers om hen toen al op die beslissing te wijzen. Nodig, gezien de verblijfsvergunningen van onbepaalde duur een krachtig argument waren waarmee mensensmokkelaars ook economische migranten naar België lokten. Correct, omdat de nieuwe maatregel van toepassing zou zijn op elke aanvraag, ook op deze die al voor de wetswijziging waren ingediend. In oktober was de behandelingstermijn voor nieuwe aanvragen immers al opgelopen tot meer dan een jaar, terwijl de wet zeven maand later al werd gestemd. Het was, kortom, mijn plicht om deze mensen op de hoogte te brengen van deze nakende wetswijziging, gezien die een grote impact zou hebben op hun situatie.

Wat mijn brief- en Facebook-campagne aan de Irakezen betreft tenslotte, vervalt DWM opnieuw in inhoudelijke fouten, te herleiden tot gebrekkig journalistiek werk. Op basis van een uitgebreide, onafhankelijke analyse van de situatie ter plaatse en in navolging van de buurlanden had de Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) op 3 september in alle onafhankelijkheid gecommuniceerd dat hij zijn beleid ten aanzien van Irak zou heroverwegen “omdat de veiligheidssituatie in Bagdad verbeterd was sinds 2014 en niet langer van dien aard is dat elke asielzoeker uit Bagdad een reëel risico loopt in geval van terugkeer”. In mijn brief en Facebook-add werd dit citaat exact overgenomen, gestaafd met een hyperlink naar het persbericht van het CGVS (http://www.cgvs.be/nl/actueel/tijdelijke-beslissingsstop-voor-asielaanvragen-van-irakezen). Het is deze zorgvuldige werkwijze, die de onafhankelijkheid en de expertise van het CGVS ten volle respecteert, die DWM omschrijft als “het bewust verspreiden van foute info”. Helemaal te gek wordt het, wanneer DWM zijn oordeel meent te staven door te verwijzen naar de relatief hoge beschermingspercentages voor gans 2015, terwijl het beschermingsbeleid pas in het najaar verstrengd werd en de percentages daarna een forse duik namen. Dit betreffen stuk voor stuk ernstige inhoudelijke fouten, die vermeden hadden kunnen worden indien DWM, zoals de journalistieke deontologie het nochtans voorschrijft, de moeite had genomen om mijn kabinet te raadplegen vooraleer mijn beleid met vitriool af te branden.

 • Over de opzet van mijn beleid: “Een zo groot mogelijk ontradingseffect te sorteren bij vluchtelingen om zo de instroom te doen dalen.”

In de nazomer van 2015 kreeg dit land een instroom te verwerken die onze draagkracht op zowel logistiek, budgettair als maatschappelijk vlak ver overschreed. Dat vergde gerichte en onmiddellijke actie, waarbij buiten de bestaande kaders moest worden gedacht. Het was er ons altijd in de eerste plaats om te doen er voor te zorgen dat de ‘economische migranten’ die met valse beloftes van smokkelaars naar hier waren gelokt twee keer zouden nadenken alvorens hier asiel aan te vragen. Deze grote instroom van personen die eigenlijk geen nood had aan bescherming zette immers een al te sterke druk op onze mogelijkheden om opvang te voorzien voor de echte vluchtelingen die onze bescherming nodig hadden en verdienden.

De rand van wat wettelijk mogelijk was werd daarbij inderdaad opgezocht, maar nooit overschreden, getuige het feit dat mij geen meervoudige dwangsommensaga, andere veroordeling noch Europese vingertik te beurt gevallen zijn. Uiteindelijk kreeg ik in deze intense crisistijd amper 1 dwangsom opgelegd, van wat later bleek een zuiver Dublingeval te zijn. Betrokkene werd dan ook snel opgesloten en teruggebracht naar Duitsland. Er werd tijdens heel de crisis geen eurocent aan dwangsommen betaald.

Wat mij wel te beurt viel, was een opvangcrisis. Het kostte ons een hectische zoektocht naar 20.000 bedden in 4 maand tijd, maar elke asielzoeker kreeg het bed, bad en brood waar hij recht op had, ook in de donkere wintermaanden. Dat was mijn verantwoordelijkheid en ik heb die opgenomen. Ook dat is in een niet zo ver verleden ooit anders geweest.

Theo Francken

17/07/16

Advertenties

10 gedachtes over “Wederwoord

 1. Zo moet dat. Correct en consequent handelen. Laat die linkse rakkers maar zagen. Gestaag voortdoen zoals u bezig bent.

 2. Ik heb DWM een paar keer gelezen, en vervolgens ter zijde geschoven wegens propagandamachine. Lang voor de klacht van TF trouwens. Enkel een linkse hystericus (synoniemen) ziet niet wat voor blaadje DWM is.

 3. Ik heb nooit begrepen dat ” de” oppositie haar werk moet doen : oppositie voeren.” Betekent dit mensen afschieten en elk beleid kelderen ? De ‘tegenpartij moet zeer kritisch zijn en het beleid trachten te corrigeren maar niet per definitie ‘anti’ zijn. Redelijkheid en respect dient steeds in acht genomen. Erger is het dat journalisten dat spelletje van ongenuanceerde oppositie meespelen en sommige bladen, zelfs met het label ” kwalitatieve krant “, aan zulke z.g.n. journalisten of ‘intellectuelen’ een megafoon bieden.

 4. Terechte en correcte reactie, u bent prima bezig Mr Francken laat geen linkse blinden u hierbij tegenhouden!

 5. Wanneer links denkt kiezers te winnen door te schieten op al wat gezegd en gedaan wordt door NVA, dan zijn ze toch vreselijk kinderachtig en naïef bezig. Het is duidelijk dat de sossen hun nederlaag nog altijd niet verteerd hebben. Ook CD&V speelt dit spelletje soms mee en dan in het bijzonder door een gefrustreerde Van Rompuy die het NVA nog altijd verwijt een einde te hebben gemaakt aan decennia lange suprematie van de katholieken. Elke NVA minister, staatsecretaris en burgemeester toont zijn functie meer dan waardig wat door zij die het benijden niet verteerd krijgen. Ze hadden hen toch zo graag op hun bek willen zien vallen maar slagen er niet in. Keep up the good work, NVA!!

 6. Bravo Theo, voor al het geleverde werk en de stevige en serene repliek!!! Merkwaardig toch hoe moeilijk bepaalde linkse middens en media het blijven hebben met een correct, doortastend en toch heel humaan beleid van een centrum-rechts politicus, die samen met alle betrokken diensten de voorlopig zwaarste naoorlogse vluchtelingencrisis in ons land bedwong. Alsof die criticasters als enigen het monopolie hebben op moreel en humaan oordelen en handelen. Doet denken aan bepaalde minder frisse regimes.

 7. Iemand moet zijn nek uitsteken⚠️Want het zijn moeilijke tijden⚠️En het duurt langer dan even⚠️Van de huidige beleidsmakers kennen we momenteel hun voor voornamen Theo, Jan, Bart enzovoort en daarnaast hun grote daadkracht. Ze vormen de geallieerden om het crisisbeleid in ons land vorm te geven; stabiliteit te verzekeren.⚠️De gevaren zouden groot zijn, indien n-va in de oppositie was, en bv de groenen mee in de meerderheid. Want hun strekking (toendertijd agalev, bij hun vorige naam)
  verdedigde “het blijvend woonrecht en Belgisch identiteitsrecht, voor eenieder die de volle 5 jaar verblijf op ons grondgebied
  kon aantonen. Een soort automatische naturalisatie, stonden de “Groenen”
  voor. Welnu, gelukkig kregen dezen nu geen beleidsruimte. Nu maar hopen dat de Vlaamse kiezer n-va weet te belonen met “dank u” (=ervoor stemmen). Leo. Via fb

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s