Ik ben Syriër, of toch niet.

Nationaliteitsfraude in de asielprocedure is geen nieuw fenomeen. Op momenten waarbij aan een bepaalde groep of nationaliteit quasi automatisch een beschermingsstatuut wordt toegekend is de verlokking voor anderen groot om een valse nationaliteit of identiteit aan te nemen. We zagen dit bijvoorbeeld ten tijde van de Kosovo crisis, maar ook vandaag met de vluchtelingenstroom uit Syrië. Syrische vluchtelingen worden in alle Europese landen erkend als vluchteling, door de gruwelijke oorlog die in hun thuisland woedt is terugkeer immers geen optie. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat personen uit andere landen, waarvoor de erkenningspercentages een stuk lager liggen, van deze situatie misbruik willen maken en zich ook valselijk als Syriër uitgeven. Een nauwgezette screening, controle en identificatie is dan ook onontbeerlijk.

De screeningsprocedures voor asielzoekers in ons land werden op mijn initiatief grondig versterkt en uitgebreid. Iemand die vandaag asiel aanvraagt in Brussel wordt eerst onderworpen aan een voorafgaande veiligheidsscreening, slechts in tweede instantie wordt zijn aanvraag definitief geregistreerd. Deze screening bestaat in de eerste plaats uit een controle van zijn of haar gegevens in de Europese databanken, dit om na te gaan of deze persoon nergens elders in de Europese Unie asiel heeft aangevraagd. Ook de Belgische veiligheids- en inlichtingendiensten worden geconsulteerd om na te gaan of de personen die in ons land asiel aanvragen bij hen gekend zijn.

In vele gevallen leggen asielzoekers geen identiteitsdocumenten voor bij het indienen van hun asielaanvraag, dit omdat zij deze verloren zijn dan wel omdat ze hun documenten doelbewust proberen achterhouden. Echter, ook wanneer zij wel originele documenten bij zich hebben blijft waakzaamheid geboden. In vele landen is het ten gevolge van jarenlange instabiliteit en corruptie immers mogelijk om gefraudeerde documenten te bekomen die amper van echte te onderscheiden zijn.

Het is juist om deze reden dat ook bij de behandeling van de asielaanvraag door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen uitzonderlijke aandacht gaat naar de identificatie van de asielzoeker. Het nationaliteitsonderzoek is een cruciaal onderdeel van de procedure. Tijdens een diepte interview van meerdere uren wordt via gerichte vragen de nationaliteit gecontroleerd. Dit onderzoek gebeurt door experts die specifiek zijn opgeleid over de situatie in deze landen van herkomst.

Indien er, ondanks deze strenge controles, toch nog iemand door de mazen van het net weet te glippen kan het statuut achteraf steeds worden ingetrokken.

It’s our community, stupid!

De Wetstraatweek stond in het teken van het begrotingsdebat en de vertrouwensstemming. De premier hield een goede State of the Union, het begrotingsdebat verliep goed, de premier stond er, de N-VA stond er ook met sterke tussenkomsten van fractieleider De Roover, maar ook van meerdere parlementsleden. Ik kwam pas na middernacht ‘op de bühne’ en ging stevig in de clinch met SP.a en PS. Hun repliek was erg mager. Op het migratiethema blijven ze worstelen met hun verleden.

De rest van de week werd gedomineerd door de CETA-onderhandelingen. De PS laat zich op stang jagen door de communisten. Uitbreiding vreemdelingenstemrecht, de robottaks, CETA, de vierdagenwerkweek… Zo vervreemden ze verder in sneltempo van de publieke opinie, de Vlaamse, maar ook de Brusselse en Waalse.

Neen, van die boer geen eieren, laat deze regering dan maar ijverig doorwerken aan die ‘jobs, jobs, jobs’ en sociaal-economische structuurhervormingen zonder een door extreemlinks opgejaagde partij van archaïsche waanideeën over staat en proletariaat. Heb je trouwens dat filmpje gezien van onze Johan Vanovertvelt met zijn lege Zilverfondsdoos voor de Jongsocialisten? Auch.

Naast het sociaal-economische debat zal het cultureel-maatschappelijk debat over wie wij zijn als gemeenschap, over onze basisregels en waarden en normen enkel aan belang winnen. De inzet van de 2017-verkiezingen in Frankrijk, Nederland en Duitsland valt dan ook niet enkel onder de noemer ‘It’s the economy, stupid!’ te vatten, maar tevens onder die van ‘It’s our community, stupid!’. De partij die hierop met de juiste antwoorden, toon en resultaten komt, wint.

image

 

 

El Dorado

imageEen jaar geleden werd België plots geconfronteerd met een instroom van duizenden jonge Irakese mannen uit Bagdad. Ze kwamen hier om asiel aan te vragen. Er was hun de hemel op aarde beloofd door malafide websites en mensensmokkelaars. Een mooi appartement, een auto, een job aan 2000€/maand… Te gek voor woorden natuurlijk, het enige wat ze kregen was een sombere basisopvangplaats ergens in een slaapzaal in een kazerne ten velde. De droom werd algauw een nachtmerrie. En toch trapten duizenden in die El Dorado-val. Het had iets van goudkoorts.

Van in het begin heb ik actie ondernomen tegen deze valse dromenverkopers. We startten met Arabische tegencampagnes via facebook, spotgoedkoop, maar effectief. We verspreidden duizenden informatiebrieven met correcte uitleg over hoe de zaken hier écht in elkaar zitten. We startten vrijwillige terugkeercampagnes. Als eerste EU-land organiseerden we een speciale charterterugkeervlucht. Enz. Cruciaal in deze was de beslissing van de onafhankelijke asielinstantie, het CGVS, om haar Bagdadbeleid aan te passen naar ‘geen automatische bescherming’.

Een jaar later is de instroom stilgevallen en zijn er al 1.855 Irakezen vrijwillig teruggekeerd naar Bagdad en omstreken. Het overgrote deel van hen zat zelfs nog in de asielprocedure, anderen waren uitgeprocedeerd. Met dit kordaat beleid vermeden we zo meer dan 13 miljoen euro aan extra opvangkosten. Ook dat is besparen in mijn ogen.

Mijn tegenmaatregelen werkten als een rode lap op een stier bij ngo’s, journalisten en politieke tegenstanders. Dieptepunt was de VRT-reportage waarin ik net niet medeplichtig werd bevonden aan moord nadat een volstrekt vrijwillig teruggekeerde Irakees het leven liet in een aanslag in Bagdad.

Toch blijf ik erbij dat het ‘the right thing to do’ was. Belangrijk is dat de RVV – de beroepsinstantie inzake asiel – intussen meermaals bevestigde dat niet iedereen uit Bagdad internationale bescherming behoeft.

Opmerkelijk was ook de recente reportage in De Standaard waar ze me post factum minstens gedeeltelijk gelijk moesten geven. Of dat bij hen pijn deed, weet ik niet. Het deed mij alvast deugd. Veel deugd.

Vakantiegangers

imageAl jaren geweten, maar nooit echt bestreden: erkende vluchtelingen die met vakantie gaan naar hun thuisland. Wat daar mis mee is? Wel, de vluchtelingenstatus is geen vodje papier. Het is de hoogste internationale bescherming die een individu kan krijgen. De voorwaarde is dat je in het thuisland ernstig persoonlijk bedreigd bent. Terugkeren is logischerwijs totaal uit den boze, laat staan vakantie nemen.

Samen met mij krijgen veel mensen het vreselijk op hun heupen van het asielmisbruik. Of het nu gaat over het achterhouden van echte papieren, het gebruiken van valse papieren en aliassen, het afleggen van valse verklaringen of over het vakantie nemen in het thuisland na erkenning, wie de boel belazert, moet gesanctioneerd worden, hoe moeilijk de bewijslast ook is. Het is net daarom dat ik in het voorjaar een speciale antifraudecel heb opgericht binnen de Dienst Vreemdelingenzaken. Het is net daarom dat de vluchtelingenstatus niet langer automatisch recht geeft op een permanent verblijf, maar slechts een tijdelijk. Het is net daarom dat het parlement op mijn voorstel het ‘fraus omnia corrumpit’principe in de Vreemdelingenwet heeft ingeschreven. Fraude verjaart niet meer. Fraudebestrijding is een topprioriteit van deze regering, ook asiel- en verblijfsfraude.

Sinds de oprichting van deze antifraudecel werden er reeds tientallen dossiers van erkende vluchtelingen overgemaakt aan het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen met het oog op intrekking van de vluchtelingenstatus. Ik kan dat immers zelf niet doen, het is het onafhankelijke CGVS dat beslist over de intrekking. Daarna moet de intrekking nog bevestigd worden door de beroepsinstantie de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, een onafhankelijk rechtscollege. U begrijpt, zo eenvoudig is het allemaal niet.

Toch nam ik op 16/9 met genoegen kennis van het eerste CGVS-besluit tot intrekking van de vluchtelingenstatus van een Tsjetsjeense vakantieganger. In de hoop dat er nog vele mogen volgen. Om de geloofwaardigheid van het asielsysteem te vrijwaren, moet de strijd tegen het asielmisbruik opgedreven worden.

Meer info hier.

Geen woorden, maar daden

Gisteren presenteerde ik op de Europese raadsvergadering van de ministers van binnenlandse zaken, justitie en migratie Eures Crim, een uniek project dat ervoor zorgt dat niet-Europese criminelen sneller gerepatrieerd kunnen worden. Meer info vind je hier. Het project werd erg positief onthaald.

Ondertussen zitten we niet stil. In september repatrieerden we 123 gedetineerden goed voor in totaal 3096 maanden oftewel 258 jaar gevangenisstraf, waaronder 1 moordenaar, 3 verkrachters, 7 mensensmokkelaars, 2 brandstichters enz enz enz.

Ondertussen blijft het aantal vreemdelingen in de gevangenis pijlsnel dalen. Zo ging het van 5.304 op 1/1/16 naar 4.823 op 1/10/16. Dit  zijn er 481 minder op 9 maanden of -1% per maand. Het aantal illegale vreemdelingen in de gevangenis daalde zelfs nog sneller van 3.270 op 1/1/16 naar 2.917 op 1/10/16. Dit is 353 minder of -11% op 9 maanden. Meer dan -1% per maand. Geen woorden, maar daden. Met dank aan Koen Geens en Jan Jambon voor de uitstekende samenwerking.

Niemand deed het ons ooit voor, maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Er is jarenlang hard werk nodig om dit land terug veiliger te maken.

imageOp de foto met Thomas De Mazière, de Duitse Minister van Binnenlandse Zaken en Klaas Dijkhoff, de Nederlandse Staatssecretaris van Migratie en Gevangeniswezen. Eures Crim werd gisteren goed onthaald door de collega’s.

Emojournalistiek

In deze reportage neemt de VRT de forse kritiek van Vluchtelingenwerk Vlaanderen klakkeloos over, ‘ontredderde’ vrouw en kind voor de camera incluis. Wij, harteloze, rechtse onmensen voeren immers een inhumaan, onmenselijk asielbeleid. Bedenkelijke emojournalistiek. Mijn reactie op deze beschuldigende aanklacht? Niet meegegeven. Wat doet het ertoe? Alleenstaande vrouwen met kinderen geven gewoon betere televisie. Constructieve journalistiek, weet je wel.

Goed dat sociale media bestaan om te reageren:

1/ Na hun asielaanvraag in België vertrokken ze richting Duitsland, die hen vervolgens – volledig terecht – terugstuurden naar België en ze terug achteraan de rij moesten gaan. Tja, dat zijn de Europese regels, Dublinregels genoemd. En weet je waarom die bestaan? Om lukraak ASIELSHOPPEN tegen te gaan. Al vele jaren het grootste misbruikmechanisme dat volgt uit de hedendaagse toepassing van de Conventie van Genève. Inhumaan?

2/ Ze moesten een advocaat onder de arm nemen. Een GRATIS advocaat, door de belastingbetaler betaald, bedoelt ze uiteraard. Harteloos?

3/ Noodopvang is ook opvang, België is geen hotel. Onmenselijk?

Veel asielzoekers komen met totaal irrealistische verwachtingen naar hier, in al hun naïviteit aangevuurd door bepaalde ngo’s die vooral een ideologische oorlog voeren tegen deze regering en daarvoor alles en iedereen in stelling brengen. Deze ngo’s mogen altijd klacht indienen tegen mijn beleid. Tot nog toe zijn AL hun klachten verticaal geklasseerd.

Feit is dat dit land gastvrij is en de asielcrisis relatief goed opvangt. Veel asielzoekers zijn ons daarvoor erg dankbaar. Een kleine minderheid niet. Zonde.

image

Moedig politiewerk

Enkele uren geleden landden onze politie-escorteurs op Zaventem, terugkomst van Guinnee en Congo. Ze begeleidden de afgelopen dagen 19 illegalen richting thuisland op een ‘special flight’, een militaire terugkeervlucht. Aan boord: zware jongens samen goed voor in totaal 43 jaar aan gevangenisstraffen. Een moordenaar, een verkrachter, een kinderverkrachter, dieven, dealers, overvallers…
Kortom, allesbehalve gemakkelijk politiewerk. Toch werden er nooit meer van die special flights voor zware gevallen georganiseerd. Het is dan ook broodnodig.

Namens de hele bevolking, bedankt en keep up the good work!

 

image

Augias

In een opiniestuk in Knack dd. 20/09/16, pleiten Jan Cornillie en Monica de Coninck (SP.a) ervoor om meer vluchtelingen op te nemen in de EU en tegelijk meer illegalen uit te wijzen. Daarbij wordt mijn beleid stevig op de korrel genomen. Reden genoeg om de pen ter hand te nemen. Door mijn deelname aan de VN-Migratietop in New York vond ik hiervoor nu pas de tijd.

Cornillie en De Conick eisen dat er dringend meer oorlogsvluchtelingen uit de regio hervestigd worden in Europa, “omdat er anders nieuwe, illegale routes naar de EU ontstaan”. Het is evenwel absurd om te denken dat zo’n operatie de illegale migratiedruk op Europa zou kunnen doen afnemen, laat staan wegnemen. Alleen al het naakte feit dat er aan de overkant van de Middellandse zee ook nog eens miljoenen kandidaat-migranten zitten te wachten die niet uit conflictzones komen, maakt die gedachte illusoir. Wie in hervestiging een wondermiddel ziet tegen illegale migratie lijdt aan naïviteit zonder grenzen. De realiteit die links niet onder ogen durft zien is pijnlijk, maar simpel: enkel sluitende grensbewaking helpt om illegale migratie af te remmen. Over realiteitszin gesproken: Cornillie en De Coninck menen voor hun ambitieuze hervestigingsplan steun te ontwaren “bij grote delen van de bevolking”. Ik kan hen slechts aanraden om nu en dan eens een Volkshuis binnen te stappen. Al op 27 augustus 2015 publiceerde HLN een peiling van IPSOS waaruit bleek dat maar liefst 80 % van de Belgen niet bereid was om bijkomende vluchtelingen op te vangen. « Tout pour le peuple, rien par le peuple », blijkt nog steeds het devies te zijn aan de Graanmarkt.

In een opmerkelijke U-Turn wisselen Cornillie en de Coninck vervolgens het geweer van schouder en verwijten ze mij dat mijn terugkeerbeleid “mislukkend” is. Het aantal repatriëringen zou nu zelfs lager liggen dan na de vorige vluchtelingencrisis ten tijde van Paars. Deze kritiek is feitelijk oneerlijk, omdat de huidige vluchtelingencrisis in niets met die van Paars (1999-2001) te vergelijken is. De samenstelling van de instroom valt immers niet te vergelijken. In volle internationale Kosovo-crisis gaf het ‘bevlogen’ kabinet van Paars-1 OCMW-steun en cash geld aan asielzoekers in procedure en kondigde het tegelijk een massale regularisatiecampagne af. Daarmee had Paars 1 zelf een asielcrisis over ons land afgeroepen. Bovenop de ‘echte’ Kosovaarse oorlogsvluchtelingen kwamen er vele tienduizenden asielzoekers uit Oost-Europa en de Balkan af op de free lunch die Guy Verhofstadt en de SP.a-teletubbies voor hen hadden geserveerd. Het gros daarvan werd geweigerd en kon makkelijk gerepatrieerd worden, gezien het personen betrof met identiteitsdocumenten die afkomstig waren uit landen die vlot meewerkten met repatriëring. Dit stuwde de terugkeercijfers in de jaren 2002 en 2003 inderdaad tot ongekende historische hoogten, die ik na anderhalf jaar beleid nog niet kan evenaren. De afgewezen asielzoekers van vandaag vormen evenwel een veel moeilijker groep om te repatriëren. Zij zijn in meerderheid niet gedocumenteerd en komen voornamelijk uit landen waarvan de regering principieel elke medewerking aan repatriëring weigert, zoals Irak of Iran, of uit landen die niet eens een functionerende overheid hebben, zoals Somalië en Afghanistan.

Maar bovenal is de kritiek intellectueel oneerlijk. Naast een andere instroom is ook het logistieke en budgettaire kader waarin ik dien te werken fundamenteel anders dan in de vroege jaren 2000. En daarin heeft de SP.a flink wat boter op het hoofd. De SP.a heeft immers zélf volop meegewerkt aan de jarenlange afbouw van het Belgische terugkeerapparaat en tegelijk tal van procedurele hinderpalen ingebouwd. Als lid van opeenvolgend de regeringen Paars 1, Paars 2 en Di Rupo 1, bezuinigde de SP.a jaar na jaar op de terugkeercapaciteit. Alleen al onder Di Rupo 1 werd de capaciteit in de gesloten centra met 18% afgebouwd van 542 in 2011 naar 440 plaatsen in oktober 2014. In het jaar 2011 werden de werkingsmiddelen voor de terugkeerdiensten in één klap met liefst 10 % teruggeschroefd. Door de afbouwdrift van SP.A diende ik bij mijn aantreden te werken met een historisch lage terugkeercapaciteit. Dat verhinderde mij er niet van om in mijn eerste volledige ambtsjaar meteen het hoogste cijfer aan repatriëringen op te tekenen in acht jaar tijd. Organisatorisch en budgettair hebben de socialisten de terugkeerdiensten volledig kreupel geslagen. Even schadelijk zijn de vele procedurele hinderpalen die er onder impuls van SP.a/PS zijn gekomen. Zo gaf de SP.a in 2005 aan buitenlandse criminelen die voor hun twaalf jaar in België waren toegekomen zelfs een volledige immuniteit tegen repatriëring, hoe zwaar de feiten ook waren die zij gepleegd hadden. Om het ooit soepele Belgische terugkeerbeleid helemaal te compliceren, installeerde de Paarse regering tenslotte een beroepsprocedure in uiterst dringende noodzakelijkheid, die tal van procedurele valkuilen bevatte waardoor gewiekste advocaten lang voorheen geplande repatriëringen op het allerlaatste nippertje konden saboteren. Een praktijk die nog aangemoedigd werd door daar hoge pro-deo-vergoedingen aan te verbinden. Ook die procedurele hinderpalen hebben het terugkeerbeleid verlamd. In 2003 werd nog een record van 7.913 personen gedwongen verwijderd. In 2010 stond de teller op amper 3.586.

De klemtoon van het SP.a beleid in al die decennia aan de macht was duidelijk: ‘regulariseren in plaats van repatriëren’. Onze klemtoon na anderhalf jaar aan de macht is ook duidelijk: ‘repatriëren in plaats van regulariseren, te beginnen met illegale criminelen’. Cornillie en De Coninck doen het af als ‘stoere taal’, maar ik ben er wel degelijk trots op: we hebben nog nooit zoveel criminele illegalen vanuit de cel gerepatrieerd. Het volledig uitkuisen van de socialistische Augiasstal zal nog jaren van volgehouden budgettaire en wetgevende inspanning kosten. Het zal een Herculesprestatie vergen van mijn medewerkers en mijn diensten, maar wel één waar u mij in 2019 op mag afrekenen.

Grafiek 1: Jaarlijkse evolutie van de jaargemiddelde capaciteit in de gesloten centra voor illegalen. Op 11 oktober legde Michel I de eed af.image

 

Grafiek 2: Evolutie verwijderingen van criminele illegalen uit de gevangenis naar het land van herkomst.uitwijzingentheo